BYGDEVÄG(BYMILJÖVÄG) - REVSUDDEVÄGEN

Så använder man en bygdeväg


På en bygdeväg så kör man motorfordon, går, cyklar eller rider enligt de vanliga trafikreglerna men med skillnaden att man som bilist eller förare av tunga motorfordon oftare måste nyttja vägrenen. Detta kan liknas vid när man får möte med ett extra brett fordon på en vanlig väg med två körbanor.


Bilist (eller förare av lastbil, buss etc)

- Man kör bil innanför de streckade vägkantlinjerna (precis som vanligt).

- Kör man förbi gående och cyklister så ger man dem gott om utrymme (precis som vanligt) vilket innebär att man på en så här smal väg kör ut på vänster eller höger vägren beroende på vilken sida de oskyddade trafikanterna befinner sig.

- Får man möte med en annan bil kör man även då ut på vägrenen men med stor hänsyn till de gång- eller cykeltrafikanter som eventuellt befinner sig där (precis som alltid om man måste köra ut på vägrenen).

- Har man ett hinder på höger sida av vägen så har man en skyldighet att anpassa hastigheten och körningen efter detta. Det innebär den förare ska stanna som har hinder på sin sida om det är nödvändigt för att den mötande ska kunna passera (precis som vanligt). 1*

- Om man närmar sig en skarp kurva med dålig sikt så ska man placera bilen utifrån detta och hålla tillräckligt låg hastighet så att man hinner stanna framför varje förutsägbart hinder (precis som vanligt).   Se 1* nedan.

- Bussen stannar vid busshållplatserna precis som vanligt. Bussen får stanna vid vägkanten i och med att det är en vägren med streckad vägkantlinje och alltså inte en gång- och cykelbana med heldragen linje.

Cyklist/elsparkcyklist/mopedist/rullskidsåkare etc


Cykla på höger sida av vägen (precis som vanligt) ute på den nu breddade vägrenen. Med tanke på att vägen och vägrenen här är så pass smala så ska man rimligen cykla på led utifrån trafikförordningens skrivning.  Se 2* nedan.


Gångtrafikant och ryttare


Gå och rid på vänster sida av vägen (precis som vanligt) ute på den nu breddade vägrenen. Med tanke på att vägen och vägrenen här är så pass smala så rekommenderas att man går max två i bredd och i så fall tydligt utanför den streckade vägkantlinjen.
 Exempel utformning av bygdeväg. Foto Christian Ödgren

Sammanfattningsvis


Ingen bilist har företräde framför en annan mötande bil. Båda ska nyttja vägrenarna, alltså vägens hela bredd, för att man ska kunna mötas på den smala vägen. Något annat fungerar inte här. På vägrenen är gående och cyklister prioriterade och övrig trafik måste anpassa sig. Syftet med införandet av bygdeväg är inte att göra det smidigare för bilisten utan att öka framkomligheten och tryggheten för gående och cyklister. I kombination med förlängd sträcka med 40 km/h hastighetsgräns, kompletterad belysning på ett par delsträckor och flytt av två hållplatser så väntar vi oss att trafiksäkerheten också ska öka.


Övrig information


1* Trafikförordning ( 1998:1276) 3 kap § 14, 15, 30

 

2* Trafikförordning (1998:1276) 6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped
Gemensamma bestämmelser
1 §   Cyklande skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd.

3* På Trafikverkets hemsida finns denna animering om hur man kör på en bygdeväg:

Att köra på en bygdeväg | Trafikverket - YouTube  (https://www.youtube.com/watch?v=4smg1uDY-OQ)

 

4* Vill ni ta del av utvärderingen av bygdevägen/bymiljövägen (synonymer för samma vägtyp) i Smedby så finns den rapporten att läsa här:

Bymiljöväg i Smedby - Kalmar (https://www.kalmar.se/trafik-och-resor/gator-och-vagar/bymiljovag-i-smedby.html)

 

5* För den som vill fördjupa sig ännu mer i vägtypen bygdeväg rekommenderas sidan 122 i denna skrift från Trafikverket och Sveriges kommuner och regioner.

Mobilitet för gående, cyklister och mopedister – En handbok med fokus på planering, utformning, underhåll och uppföljning (diva-portal.org) (http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1679156/FULLTEXT01.pdf)

 

Här nedan finns ett utdrag av det som står i skriften 5* ovan om bygdeväg:


Bygdeväg/bymiljöväg


Bygdeväg, eller bymiljöväg som den också kallas, är framför allt en trimningsåtgärd på befintlig väg där cyklister och gående hänvisas till vägrenen. Åtgärden är vanligtvis att en lågtrafikerad väg målas om och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Bygdevägen har en dubbelriktad körbana som är tillräckligt smal för att två bilar inte kan mötas. På vardera sidan av körbanan finns en väl tilltagen vägren där cyklister och gående trafikerar. Vid möte mellan motorfordon får vägrenen användas tillfälligt om det kan ske utan fara.