EXPLOATERINGSGRUPPEN

Exploateringsgruppens uppdrag

På uppdrag av styrelsen i SVOIF bevakar exploateringsgruppen plan- och bygglovsärenden på Skäggenäshalvön.

 

Syftet med gruppens uppdrag är att värna:

  • Allemansrätten, strandskyddet och därmed den fria rörligheten.
  • Områden betecknade som ”Naturvårdens riksintresse” enligt Länsstyrelsens klassificering.
  • De unika strandvallarna, bildade av Ancylussjön och Littorinahavet.

 

Gruppens arbetsmetoder innebär att bevaka översikts- och detaljplaneprocesser, samt att framställa yttranden i linje med gruppens syfte. I undantagsfall kan gruppen även engagera sig i enskilda bygglovsärenden. Detta sker främst när ett bygglov anses åsidosätta något av det som exploateringsgruppen har som syfte att värna, eller när ett bygglov väsentligt avviker från gällande detaljplan.

 

Exploateringsgruppen består av Ulf Palmberg, Per Strand, Björn Persson och Bengt Olsson. 

Inga bostäder i Revsuddeskogen, inte heller någon campingplats vid Gamla Varvet


Under sommaren 2021 genomfördes samrådsfasen avseende den nya översiktsplan för Kalmar komun som ska gälla till 2035, men med sikte på 2050. Under hösten och vintern 2021/2022 har kommunen bearbetat förslaget till ny översiktsplan, efter de synpunkter och yttranden som har hade kommit in till kommunen.
SVOIF lämnade sitt yttrande till kommunen i slutet av juli 2021 och bifogade samtidigt drygt 300 namnunderskrifter från Skäggenäsbor, som stöd för yttrandet. SVOIFs främsta synpunkter gällde ett område i skogen strax norr om, samt väster om Revsuddens by. Platsen föreslogs avsättas som ”Område med större potential för utveckling av bostäder och samhällsservice”. Vidare framförde SVOIF synpunkter på ett område vid Gamla Varvet, där förslaget var att avsätta marken för ”Område som kan utvecklas för det rörliga friluftslivet och campingplats”. SVOIF argumenterade mot de båda förslagen och angav en rad skäl till det.

Under hösten sändes även ett flertal yttranden från privata fastighetsägare och andra föreningar på Skäggenäshalvön till Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun. Sist i raden yttrade sig en rad myndigheter, med Länsstyrelsen i spetsen. Glädjande nog var det stor samstämmighet i kritiken mot bostäder i bostäder i Revsuddeskogen respektive campingplats vid Gamla Varvet, från majoriteten av de som yttrat sig.


SVOIFs exploateringsgrupp, beståenda av Bengt Olsson, Björn Persson, Ulf palmberg och Per Strand har, under vintern, haft möten med representanter för Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun. Vid det senaste mötet den 7 mars, framkom att förslagen om bostäder i Revsuddeskogen rsamt campingplats vid Gamla Varvet, har strukits ur det bearbetade förslaget till ny översiktsplan. Med stor tillfredställelse kan vi därmed konstatera att kommunen har hörsammat de synpunkter som framförts från SVOIF och andra sakägare på Skäggenäs.

Inför granskningsfasen markeras nya områden som ”Utredningsområden för bostäder”


Förslag till ny översiktsplan är alltså reviderad avseende Skäggenäshalvön. Inför nästa fas, den så kallade granskningsfasen, har kommunen frångått det tidigare begreppet ”utvecklingsområde för bostäder”. Istället har man markerat ett antal andra områden på halvön som ”utredningsområden för bostäder”. Kalmar kommuns projektledare för den nya översiktsplanen, Elena Bäcklund, förklarar begreppet enligt följande:


”När det gäller teckenförklaringen och begreppet ”utredningsområde för bostäder” så har vi bytt ut den tidigare benämningen för att förtydliga att det först är i nästa skede det vill säga detaljplanearbetet som man kan se hur många bostäder som kan byggas. Det krävs fördjupade undersökningar för att komma fram till vad som är möjligt att bebygga. Det kan handla om undersökningar såsom naturinventeringar, kulturmiljö- och markbeskaffenhet eller dagvatten. Den översiktsiktliga bedömningen är att de utpekade områdena kan bebyggas i någon mån men att det behöver föregås av detaljplanering.”


Markerade områden är ett område nordväst om Fulviken, två mindre områden i direkt anslutning söder och öster om bebyggelsen i Äspelund, se bild 1. Vidare ett område väster om Drag, närmare bestämt strax väster om den grupphusbebyggelse med småhus som uppförts under senare år, se bild 2.


Bild 1: Ett område nordväst om Fulviken, två mindre områden i direkt anslutning söder och öster om bebyggelsen i Äspelund

Bild 2: Ett område väster om Drag, närmare bestämt strax väster om den grupphusbebyggelse med småhus som uppförts under senare år.

Granskningsskedet, som nämndes ovan, är nästa fas i den lagfästa processen för att utforma en ny översiktsplan. Förslag till reviderad översiktsplan inför granskningsskedet, fastställdes i Samhällsbyggnadsnämnden den 24 mars 2022. Enligt gällande lagstiftning ska sakägare, vilka är de som kan påverkas av översiktsplanen, ha möjlighet att yttra sig om förslaget. Processkartan nedan är hämtad från samrådsmaterialet. Ordningen på processtegen är samma som tidigare, men tiderna är något förskjutna. Följande datum är fastställda:

1. Vid samhällsbyggnadsnämndens möte den 24 mars, 2022 fastställdes ett bearbetat förslag till översiktsplan inför granskningsskedet.
2. Granskningsperioden kommer att pågå under tiden 11 april till 19 juni.
3. Granskningsförslaget till ny översiktsplan kommer att finnas tillgängligt i utställningsmodulen vid ICA i Rockneby under perioden 30 maj till 6 juni. Denna kommer att vara bemannad vid följande tillfällen:

o Onsdag 1 juni kl. 15-17
o Fredag 3 juni kl. 15-17


4. Publikt granskningsmöte: I samband med samrådsfasen 2021 ordnade kommunen ett publikt möte där möjlighet fanns att ställa frågor. Något sådant är inte planerat till granskningsfasen. Kommunen är dock positiv till att genomföra ett publikt granskningsmöte om SVOIFs medlemmar skulle önska detta.


Fortsatta aktiviteter
Från SVOIFs sida är vi självfallet mycket nöjda med att kommunen har tagit till sig av inkomna yttranden och gjort förändringar därefter. Vårt främsta mål var att förhindra bostadsbebyggelse i Revsuddeskogen samt en campingplats på Gamla varvet. Samtidigt har vi respekt för att det kan finnas synpunkter, bland föreningens medlemmar, på det reviderade förslag som kommunen nu vill gå vidare med. För dig som har synpunkter på det bearbetade förslaget till ny översiktsplan, är det därför väsentligt att ha koll på ovanstående tider. Ett eventuellt yttrande över kommunens granskningsförslag till ny översiktsplan, ska vara samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 19 juni 2022.
Revsudden


/Per Strand

Revsudden den 11 april 2022Många lämnade in synpunkter på förslag till ny Översiktsplan för Kalmar/Skäggenäs


Samrådstiden för ny översiktsplan inom Kalmar kommun, gick ut den 31 juli 2021. Flera privatpersoner hade dock beviljats förlängd yttrandetid till utgången av augusti månad, medan ett antal myndigheter fick anstånd till och med oktober månads utgång. Enligt offentlighetsprincipen är dessa yttranden, en typ av handlingar som myndigheter ska hålla tillgängliga för allmänheten. SVOIFs exploateringsgrupp har därför begärt ut samtliga yttranden som rör Skäggenäshalvön, från samhällsbyggnadskontoret vid kalmar kommun.


Utöver SVOIFs skrivelse, har yttranden sänts till kommunen från enskilda ägare till småhusfastigheter, ägare av jord och- skogsbruksfastigheter, samt från fritidshusföreningar. SVOIFs främsta synpunkter är att bostadsbebyggelse i Revsuddeskogen, liksom en campingplats på Gamla Varvet, är dåliga förslag. En stor del av övriga sakägare har gett sitt stöd till SVOIFs synpunkter, samt lagt till ett antal sakskäl utöver de argument som SVOIF framförde.


Förutom fastighetsägare på Skäggenäs, har flera myndigheter lämnat in synpunkter. En viktig instans i sammanhanget är Länsstyrelsen. Deras yttrande omfattar 23 sidor och avser hela kommunen. Vissa avsnitt pekar direkt på Skäggenäs, medan andra synpunkter är generellt formulerade och omfattar då Skäggennäs samt andra kommundelar.

Den del av Länsstyrelsens yttrande som kanske ger mest stöd åt SVOIFs åsikter, återfinns på sidan 5 och handlar om ”Hantering av Riksintressen”. Ett av de sakskäl som SVOIF framförde var att Skäggenäs är klassat som ”Riksintresse för naturvård”. Länsstyrelsen lyfter fram samma sak samt ställer därefter frågan: ”Hur bedömer kommunen att utvecklingsområdena V Revsudden samt vid Lotsgården inverkar på riksintresset för naturvård?”


Länsstyrelsen fortsätter och konstaterar följande: ”Samtliga Natura 2000-områden i Kalmar kommun är utpekade av regeringen enligt art- och habitatdirektivet. Gäller även under Bygg din egen karta. Korsgårdens biotopskyddsområden skyddas genom naturreservat och är liksom Stackmossens biotopskyddsområde skyddade som just biotopskyddsområden av Skogsstyrelsen.”

Det är självfallet tillfredställande att Länsstyrelsen, i vissa delar, intar samma ståndpunkt som SVOIF, samt en majoritet av de fastighetsägare på Skäggenäs som inkommit med egna yttranden. Hur kommunen reagerar eller avser att agera, har vi för närvarande ingen kännedom om. Från SVOIFs exploateringsgrupp verkar vi dock för att upprätthålla en löpande dialog med tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret.


//Per Strand, Revsudden 21 november 2021

Drygt 300 personer stödde SVOIFs yttrande över förslag till ny Översiktsplan


Samrådstiden avseende ny översiktsplan för Kalmar kommun, gick ut den 31 juli 2021. Därmed är möjligheten över, för att påverka framtida utveckling på bland annat Skäggenäs för denna gång. SVOIF lämnade in ett yttrande över kommunens förslag, några dagar innan samrådestidens utgång (läs här). Det första utkastet till yttrande utvecklades och förfinades i takt med att synpunkter kom in till SVOIFs exploateringsgrupp, från medlemmar i föreningen. Glädjande nog var det 313 personer som visade sitt samtycke till SVOIFs yttrande, genom att signera namnlistor. Dessa lämnades till kommunen, tillsammans med yttrandet. Den version av yttrandet som slutligen överlämnades till Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun, återfinns här.

Utöver SVOIFs yttrande har privata fastighetsägare och andra föreningar på Skäggenäshalvön lämnat in skrivelser till Kalmar kommun.

Bearbetning av översiktsplanen


Den fas som nu tar vid, i arbetet med ny översiktsplan är ”Bearbetning av översiktsplanen”. Efter samrådet ska alla synpunkter samlas och redovisas i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplanen kan sedan ändras och jobbas om beroende på vilka synpunkter som kommit in. Det omarbetade förslaget ställs sedan ut ännu en gång, nu tillsammans med samrådsredogörelsen. Detta är en del i den demokratiska processen och sker för att alla som bor i kommunen, myndigheter och andra berörda ska ha möjlighet att ta del av ändringarna som har gjorts i planförslaget. Synpunkter kan lämnas in igen. Denna fas kallas för ”Granskning” och planeras att ske under april-maj 2022.

Projektledaren för översiktsplanen vid Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor, Elena Bäcklund, har framfört att hon gärna ser att bearbetningen av översiktsplanen sker i nära samråd med SVOIFs exploateringsgrupp. SVOIFs exploateringsgrupp, företrädda av Ulf Palmberg, Per Strand och Bengt Olsson, kommer vara mycket aktiva för att upprätthålla detta samarbete. Uppdatering om utvecklingen kommer att ske på denna hemsida.

//Per Strand, Revsudden 1 aug 2021